:: Inleiding

Gerard Sluyter 1901 - 1985

Lees de door Sluyter zelf geschreven inleidende tekst ter gelegenheid van zijn tentoonstelling bij de Amsterdamse kunsthandel Wending in 1981, fragmenten uit deze tekst zijn terug te vinden op diverse plekken in deze site...

Lees inleiding (pdf)

:: Henk Henriet

Collega en vriend

"Twee vrienden die van invloed zijn geweest op mijn persoonlijke ontwikkeling wil ik hier noemen.† De eerste was Henk HenriŽt, een jongen uit de buurt.† Wij trokken met elkaar op vanaf de lagere schoolleeftijd. Henk was een typische autodidact, die zich veel spontaner in tekenen kon uitdrukken dan ik, evenals in zijn omgang met mensen. Hij was een veelbelovend kunstenaar, die zich vooral verrassend uitte in de beeldhouwkunst. In de laatste oorlog werd hij door de Duitsers gegrepen en keerde niet terug."
Bron: Gerard Sluyter, Inleiding bij tentoonstelling

Lees meer over Henk HenriŽt Tekst: Karel Kreuning 2007

:: Kroniek van hedendaagsche Kunst en Kultuur

2 december 1936

"Gelukkig leven er ook nog andere schilders, die die niet hun eigen ik in de verdrukking zoeken, maar het volle leven, voorzover het met de oogen genoten kan worden, met de der schilderkunst eigen middelen pogen uit te drukken (De ware kunstenaar was altijd een levensverheerlijker guand mÍme) Tot de opmerkelijksten reken ik Gerard Sluyter. Ik heb mij altijd tot zijn kunst, door haar eenvoud en hartelijkheid, door de innerlijke beschaving, de groote kunde en het zuiver begrip, die er uit blijken, door het evenwichtige en als van zelf sprekende er van, sterk aangetrokken gevoeld."
Artikel: J.F. van Deene

:: The Liberator

12 december 1945

"If we are to assume that only those who, by purely technical means, have attained to a measure of virtuosity, and who, by virtue of their academic training, have attained the necessary "slickness", can achieve perfection in the plastic arts, then we must surely make an exception in the case of the paintings by Gerard Sluyter. This painter did not attend the State Academy at Amsterdam for more than a few days; but whatever may have been the reason for the brevity of his tuition at that venerable institute, one thing we may confidently say about his work: his non-academic attitude to his art has at any rate enabled him to remain true to himself...."
Bron: The Liberator, artikel door John van Deventer

Lees het artikel (pdf)

:: Kroniek van hedendaagsche Kunst en Kultuur

1958 - Solo tentoonstelling, Kunstzaal Plaats, Den Haag.

Gerard Sluyter is een kunstenaar die met zijn werk wel bijzonder zelden in de openbaarheid treedt. Wel zien wij zijn opvallende gedaante, met zijn ruige baard veelvuldig op alle plaatsen, waar de Amsterdamsche kunstenaarsbent pleegt bijeen te komen; maar daar blijft het dan ook bij. De tenstoonstelling van zijn schilderijen, die de Kunstzaal Plaats te Den Haag in de eerste weken van februari j.l. heeft gehouden was dan ook voor velen een verrassing.
Artikel: Hans Engelman

Lees het artikel (pdf)

:: Recensies

Amsterdamsche Courant, 1931

"De zin voor compositie blijkt uit vrijwel alle schilderijen, welke Gerard Sluyter hier ten toon stelt, een compositorisch vermogen in aanleg. Zij doen ook geforceerd aan en zijn dat in zekeren zin. Immers, de schilder forceert zich daarin tot iets, waartoe zijn vermogens eigenlijk nog niet reiken. Niet in zijn figuren, maar in zijn stadsgezichten is Gerard Sluyter thans het verst. Daarin is het coloriet sprekend en krachtig in een voor een jonge schilder ongewone mate"
Onbekende auteur

Rotterdamsche Courant, 1934

"Gerard Sluyter kent tourmenten en problemen. Ge kunt het zien aan zijn koppen en aan zijn schilderijen. Zijn bouwen, in kleur, wordt langzamerhand minder vooropzettelijk een langzame organische beweging van kleur als totaliteit. het zijn koppen naar zichzelf en wel zo, dat hij er eerder een idee dan een gelijkenis (hoewel die er ook is) mee uitdrukt."
Onbekende auteur

De Brug, 1940

"Gerard Sluyter bereikt met zijn warme, rijpe, als door de zon gestoofde kleuren een grote verscheidenheid aan coloriet. Men vergelijke zijn tedere "Seringen" met zijn gulle groente-stilleven, waarin het, in het centrum geplaatste hoge rood van een appel de compositie zo zuiver in evenwicht houdt.Wat al Sluyters werken gemeen hebben, is het er in uitgedrukte gevoel van geluk."
Onbekende auteur

Algemeen Handelsblad, 1941

"Gerard Sluyter heeft blijkens zijn werk sommige in vergetelheid geraakte waarheden van de schilderkunst teruggevonden. Men onderkent er het streven in naar een zuiver evenwicht in kleurvlakken. De kleuren van Sluyter herinneren aan die van, door de zon gestoofd, rijp ooft en aan de tegenstellingen waarmede de natuur de kleuren van vruchten in de open natuur omgeeft"
Artikel waarschijnlijk door John van Deventer

Het Palet, 1952

"Gerard Sluyter is een schilder van een soms ontroerende naÓviteit in zijn beste werken. De primitiviteit van het merendeel van zijn werk kan ik niet als een valse zien, maar wel verwondert deze als we daarnaast een groot robuust en bijna knap geschilderd stilleven van sonore kleur ontmoeten, of het goed gelijkende portret van de cineast Mannus Franken, wat braaf van expressie weliswaar, echter vol van het symphatieke dat men aan deze persoon ondervindt."

Het Vrije Volk, 1953

"In Zweden hangen schilderijen thuis, arbeiders kopen kunst, dat is de gewoonte" Vooral op kleuren zijn de Zweden gesteld. Zo heeft men bijvoorbeeld voor een groot schilder als Chabot geen waardering omdat zijn palet te somber is. Maar Gerard Sluyter, die bij uitstek kleurgevoelige schilder, voelt zich er best thuis.

Het Vaderland, 1958

"Deze kunst is met overtuiging geheel in zichzelf gekeerd. Het geheel is krachtig genoeg, er is ook met succes in groot formaat gewerkt, maar de aard is een verstild innerlijk leven. In het algemeen neigt de kleur tot het irreŽle, krijgen de lichte partijen iets stralends. De vormen verliezen soms hun grijpbaarheid en worden vlakke verschijningen."

Handelsblad, 1958

"En in dat alles manifesteert zich een schilder van ras, een zelfstandige buiten alle stromingen en mode-invloeden, een "figuratief" maar die de werkelijkheid tot een eigen wereld transformeert, die nergens met luide of schokkende effecten werkt, wiens werk daarom eerst bij een stille aandacht begint te spreken en de fijne kwaliteiten openbaart."

Haags Dagblad, 1958

"Men krijgt hier de indruk van een beperkt talent, dat zonder vertoon en eerlijk schildert. In de grote formaten heeft de schilder te hoog gegrepen, de figuren zijn slap en niet tot leven gekomen en de kleur intrigeert niet, is niet interessant."

In 't Brugse Vrije, 1961

"Sluyter is de pionier van de proletarische kunst geweest in Amsterdam na 1918. Zoals zovelen in die jaren in Holland : Sterk beÔnvloed door het socialisme dat Domela Nieuwenhuijs predikte. Hij schept kunstwerken van hoge waarde, portretten, stillevens, interieurs. Onverstoorbaar gaat hij overigens zijn eigen rustige en persoonlijke weg. Hij houdt nog de proletarische kunst hoog. In zijn zoveel moderner werk leeft altijd nog iets van de grote pionierstijd van het socialisme in Amsterdam."

De Telegraaf, 1981

"Gerard Sluyter is een echte naÔef, die de natuur in een bijna mystiek licht ziet. Vooral in zijn zeegezichten komt deze benadering tot uiting."


© Stichting Gerard Sluyter Beheer